Информациите содржани на оваа веб-страница се од генерален информативен карактер. Тие се пуштаат во промет од Сакам.инфо со цел да се дојде до слободен пристап на информациите и на мислењата, без притоа да се гарантира нивната точност, целост и веродостојност, како и оние врз чиишто извори се базира содржината. Секое користење на информациите е на ризик на читателот.

Во ниеден случај нема да бидеме одговорни во случај на каква било загуба или штета, индиректна или последователна загуба или штета, или каква било загуба или штета настаната од губењето податоци или профити од, или во врска со, користењето на оваа веб-страница.

При користење на оваа веб-страница, можете да бидете насочени и кон други страници чија содржина не е под контрола на Сакам.инфо. Нашата редакција нема ниту директна ниту индиректна контрола врз природата, содржините или достапноста на овие веб-страници. Вклучувањто на какви било линкови не имплицира нужно препорака или поддршка на ставовите и мислењата изразени на нив.

Се прават сите напори за да се одржи достапноста и оперативноста на оваа веб-страница. Во секој случај, Сакам.инфо не презема одговорност, или нема да биде виновен, доколку веб-страница е привремено недостапна како резултат на технички проблеми надвор од наша контрола.