Оваа веб-страница е сопственост на Сакам.инфо © 2013. Сите права се задржани.

Секое копирање на дел или целосна репродукција на нашите содржини е забранета, освен во следниве случаи :

  • можете да ги печатите или да ги снимате на дискови нашите содржини само за лична употреба;
  • можете да ги копирате нашите содржини на други медиуми но само доколку правилно го наведете изворот во согласност со дозволените практики за преземање на содржини.

Забрането е копирање и преземање на делови или целосни содржини без претходна писмена согласност на нашата редакција или без директна дозвола на авторот на текстот. Наведувањето извор со линк до оригиналниот текст е задолжително. Доколку се постапи спротивно на ова правило, авторските права ќе се сметаат за прекршени, за што ќе се преземат соодветни мерки согласно законот за авторското право и сродните права.

Дозволени практики за преземање на содржини:

  • медиумите можат да преземаат односно да цитираат најмногу два пасуса од некоја колумна, а притоа се должни да го наведат изворот и, во случај да станува збор за интернет-медиум, да постават линк до целосниот текст;
  • медиумите можат да ја прикажат целата содржина што сакаат да ја преземат со врамување на страницата користејќи го методот на врамување <iframe src=”http://…” height=”1100″ width=”860″></iframe> (кликнете овде за пример). Висината и ширината на рамката се флексибилни и може да бидат подесувани според личните потреби.

За сите останати практики кои не се дефинирани погоре, потребно е писмена согласност на Сакам.инфо. За сите дополнителни информации можете да нѐ контактирате на contact [@] sakam.info