Зошто, според мене, не треба да се напаѓа одлуката на судот во Скопје, кој пресуди дека